Regulamin zakupów

1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy za pomocą witryny https://marsala-butik.pl/ (zwanym dalej „Sklepem internetowym” lub „Sklepem”) jest Anna Nabiałek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Marsala Anna Nabiałek, ul. Jasnogórska 26, 42-200 Częstochowa, NIP: 9492116025, REGON: 362711605, widniejąca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta indywidualnego, sprzedaży produktów Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz określa zasady i warunki świadczenia nieodpłatnych usług drogą elektroniczną.

3. Klient ma możliwość kontaktu ze Sklepem internetowym pod adresem email: kontakt@marsala-butik.pl lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00, a także w sobotę w godzinach 10:00 – 14:00 pod numerem telefonu  +48 533 948 333.

4. Administratorem danych osobowych Klientów jest Anna Nabiałek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Marsala Anna Nabiałek, ul. Jasnogórska 26, 42-200 Częstochowa, NIP: 9492116025, REGON: 362711605, widniejąca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 


§ 1 Definicje

Klient – podmiot będący użytkownikiem strony internetowej Sklepu, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Kodeks Cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto indywidualne – panel przypisany indywidualnie do Klienta po rejestracji danych w systemie Sklepu internetowego, oznaczony adresem e-mail i hasłem podanym przez Klienta w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności strony internetowej Sklepu.

Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

Sprzedawca -  Anna Nabiałek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Marsala Anna Nabiałek, ul. Jasnogórska 26, 42-200 Częstochowa, NIP: 9492116025, REGON: 362711605, widniejąca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Towar – oznacza produkt przedstawiany każdorazowo przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego, w celu jego sprzedaży.

Dane kontaktowe – następujące dane, za pomocą których Klient ma możliwość skontaktowania się ze Sklepem internetowym: adres email: kontakt@marsala-butik.pl lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00, a także w sobotę w godzinach 10:00 – 14:00 pod numerem telefonu +48 533 948 333.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Newsletter - należy przez to rozumieć biuletyn informacyjny dotyczący nowości oraz promocji w Sklepie internetowym, na subskrybowanie którego Klient wyraził zgodę poprzez podanie swojego adresu e-mail w polu „Newsletter”; 

 


§ 2 Postanowienia ogólne i zasady korzystania ze Sklepu

1. Dostęp do Regulaminu każdy Klient może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez  odnośnik „Regulamin sklepu” umieszczony na stronie Sklepu internetowego, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku .

2. Informacje o Towarach zamieszczone w Sklepie internetowym, takie jak zdjęcia, opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z warunkami Regulaminu.

3. Zdjęcia i opisy oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli Towarów.

4. Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w tym zawarcia Umowy Sprzedaży i świadczenia innych usług elektronicznych, to: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej i ważny adres e-mail; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji min. 17.0 lub Internet Explorer w wersji min. 10.0, Opera w wersji min. 12.0, Google Chrome w wersji min. 23.0., Safari w wersji min. 5.0; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu to 1024x768 .

5. Nie jest dopuszczalne:

a. korzystanie ze Sklepu internetowego w celu prowadzenia działalności, która naruszałaby interes właściciela Sklepu internetowego, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich,
b. dostarczanie do Sklepu treści bezprawnych,
c. korzystanie ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub  podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;
d. umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej, oraz
e. korzystanie z treści umieszczonych na stronie Sklepu do innego użytku niż użytek własny.

 


§ 3 Zasady składania Zamówienia i zawierania Umowy Sprzedaży

1.  Sprzedawca umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.

2. W celu rejestracji Konta indywidualnego oraz w celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

3. Utworzenie Konta indywidualnego nie jest konieczne do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym.

4.  Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich modeli, ilości i rozmiaru. Każdy z Towarów należy dodać do „Koszyka” za pomocą opcji „Dodaj do Koszyka”. Wybór każdego z Towarów spowoduje przejście do ”Koszyka”. Aby kontynuować wybór Towarów należy skorzystać z opcji „Kontynuuj zakupy”. Po skompletowaniu całości zamówienia należy przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia. Realizując zamówienie Klient może zalogować się do Konta indywidualnego bądź realizować zamówienie bez rejestracji, uzupełniając swoje dane osobowe oraz adres dostawy w odpowiednich polach. Klient w kolejnych krokach ma możliwość wyboru sposobu dostawy Towarów i metody płatności oraz jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i jego dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zamówieniem.

6. Następnie, Klient składa zamówienie wybierając opcję „Kupuję z obowiązkiem zapłaty i odbioru”.

7. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.

8. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe dostarczenie zamówionego Towaru. Przed odmową realizacji zamówienia Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia niezbędnych danych. 

9. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Kupuję z obowiązkiem zapłaty i odbioru”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Do momentu dokonania płatności Klient może zaprzestać składania zamówienia poprzez niekontynuowanie kolejnych kroków. W takiej sytuacji zamówienie Klienta nie zostanie zrealizowane.

10. Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy do zawarcia umowy sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

11. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia.Następnie, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. 

12. Zawarcie Umowy Sprzedaży Towarów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem następuje wraz z otrzymaniem przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia, o którym mowa w ust. 11. Informacja ta zawiera potwierdzenie warunków Umowy Sprzedaży zawartej na podstawie Regulaminu. 

13. Dodanie Towaru do Przechowalni za pomocą opcji „Dodaj do przechowalni” nie stanowi dodania Towaru do Koszyka i nie umożliwia złożenia zamówienia.

 


§ 4 Utworzenie Konta indywidualnego

1.  W celu utworzenia Konta indywidualnego, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji swoich danych w bazie Sklepu. Rejestracja danych odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w zakładce „Rejestracja” lub w zakładce „Logowanie” wraz z wybraniem opcji „Zarejestruj się”. Wypełnienie formularza wymaga podania następujących danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz ustalenia indywidualnego dla Klienta hasła. 

2. Warunkiem utworzenie Konta indywidualnego jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

3.  Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji Konta indywidualnego w Sklepie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Konta indywidualnego, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta indywidualnego i dokonywania zmian swoich danych podanych w momencie rejestracji.

 


§ 5 Dostawa

1. Towary dostarczane są na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza granicami Polski.

2. W przypadku dostawy na terenie Polski, towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD poprzez kuriera lub usługę „Paczkomatu InPost” świadczoną przez firmę kurierską InPost S.A. z siedzibą w Krakowie. Akceptowana jest również wysyłka za pobraniem. W przypadku dostawy poza granicę Polski, Towary dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej. W takim wypadku nie istnieje możliwość wyboru opcji dostawy za pobraniem. Opłaty za dostawę Towarów są podawane w ramach formularza zamówienia.

3. W dniu nadania Towaru do Klienta Sprzedawca wysyła na adres poczty elektronicznej Klienta informację o wysłaniu przesyłki.

4. Towary dostarczane są  w terminie od 1 do 2 dni roboczych w przypadku dostawy na terenie Polski. W przypadku dostawy poza granicę Polski, termin dostawy wynosi od 3 do 5 dni roboczych. Przez termin dostawy podany w dniach roboczych należy rozumieć wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

5. W ramach każdej przesyłki Towaru znajduje się dowód zakupu (paragon lub faktura VAT), oraz druk wymiany/zwrotu towaru.

6. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru w sklepie Sprzedawcy znajdującym się przy ul. Dąbrowskiego 17, 42-200 Częstochowa.

 


§ 6 Ceny i Płatności

1. Ceny na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT.

2. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

3. Cena zakupu towaru podana na stronie Sklepu jest ostateczna i ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów, wskazanego w § 3 ust. 10. Cena ta nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych na stronę internetową Sklepu zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

4. Klient płaci cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy, wedle swego wyboru:

a. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy, przed dostawą;
b. przelewem bankowym za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayU, obsługiwanym przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przed dostawą.
c. przelewem bankowym za pomocą systemu płatności Pay Pal, obsługiwanym przez spółkę PayPal (Europe) z siedzibą w Luksemburgu, przed dostawą.
d. za pobraniem pracownikowi firmy kurierskiej lub w „Paczkomacie InPost” w miejscu dostawy.
e. w sklepie Sprzedawcy w przypadku wyboru opcji odbioru osobistego.

5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w ust. 4a., brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia Umowy Sprzedaży, a następnie w dodatkowo wyznaczonym przez Sprzedawcę terminie, powoduje możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę. Klient może również do momentu otrzymania wiadomości o wysłaniu Zamówienia anulować je bez ponoszenia konsekwencji, kontaktując się ze Sprzedawcą w godzinach pracy za pomocą numeru telefonu podanego w zakładce Kontakt, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w ust. 4b., niniejszego paragrafu, Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia po otrzymaniu z systemu PayU potwierdzenia dokonania płatności, nie wcześniej jednak niż po przesłaniu do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów, wskazanego w § 3 ust. 10.

7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w ust. 4c., niniejszego paragrafu, Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia po otrzymaniu z systemu PayPal potwierdzenia dokonania płatności, nie wcześniej jednak niż po przesłaniu do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów, wskazanego w § 3 ust. 10.

7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w ust. 4d., brak zapłaty przy odbiorze Towaru, pomimo wyznaczenia przez Sprzedawcę dodatkowego odpowiedniego terminu, powoduje możliwość odstąpienia  od Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od Umowy.

8. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w ust. 4e, brak odbioru i zapłaty w terminie 7 dni od dnia powiadomienia Klienta o realizacji Zamówienia, pomimo wyznaczenia przez Sprzedawcę dodatkowego odpowiedniego terminu, powoduje możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od Umowy.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z Kodeksem cywilnym i innymi ustawami, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły Umowy Sprzedaży Towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

 


§ 7 Reklamacje

1. Jeżeli zakupiony Towar ma wadę fizyczną lub prawną, Sprzedawca odpowiada względem Klienta na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego (rękojmia).

2. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

3. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania po upływie 14 dni od daty zakupu lub jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.
b. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

4. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

5. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta co do wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz w przypadku gdy klient jest Konsumentem, termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym  W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

8. Reklamację można złożyć na piśmie poprzez odesłanie towaru wraz z opisem wady i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres ul. Dąbrowskiego 17, 42-200 Częstochowa lub jeśli reklamacja dotyczy nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, o których mowa w Regulaminie. Reklamację można złożyć na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, z zawarciem opisu zgłaszanego problemu. Klient może skorzystać również z formularza reklamacji dostępnego do pobrania w zakładce „Reklamacje i zwroty”.

9. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Klienta.

10. Sprzedawca nie zobowiązuje się w ramach niniejszego Regulaminu do korzystana z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 


§ 8 Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.

3. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży informując Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład wysłanego pisemnie na adres ul. Jasnogórska 26, 42-200 Częstochowa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy podany w Danych kontaktowych. 

4.Klient może skorzystać ze wzoru formularza dostępnego w zakładce „Reklamacje i zwroty”, jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może również wypełnić i przesłać skanem formularz lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy podany w Danych kontaktowych. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, Sprzedawca  niezwłocznie prześle Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.

5. Do zachowania terminu określonego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

7. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić mu dokonane przez niego płatności, za wyjątkiem kosztu dostarczenia Towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

11. W wypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient będący Konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 


§ 9 Inne usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Sprzedawca, oprócz umożliwiania zawierania za pośrednictwem Sklepu Umów Sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem, świadczy również nieodpłatnie drogą elektroniczną następujące usługi na rzecz Klientów:

a. Usługę Newsletter
b. Usługę Konta indywidualnego
c. Usługa Powiadamiania o dostępności Towaru i Zapisu na Towar.

2. W celu rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter, wymagane jest wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy zakładaniu Konta indywidualnego lub poprzez uzupełnienie danych w polu „Newsletter” oraz jej potwierdzenie poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta (moment rozpoczęcia świadczenia usługi dostarczania Newslettera).

3. Newsletter świadczony jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesyłanym do Klienta w formie wiadomości e-mail lub wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy wykorzystując dane kontaktowe. 

4. Usługa Konta indywidualnego dostępna jest po dokonaniu rejestracji danych w systemie Sklepu na zasadach opisanych w paragrafie 4 Regulaminu i polega na udostępnieniu Klientowi indywidualnego panelu w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalającego Klientowi korzystać z dodatkowych funkcjonalności strony internetowej Sklepu, takich jak modyfikacja danych Klienta podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta indywidualnego, przechowywanie i udostępnianie Klientowi historii zamówień, śledzenie statusu zamówień.

5. Usługa Powiadamiania o dostępności Towaru i Zapisu na Towar dostępna jest po uzupełnieniu odpowiedniego pola adresem e-mail. 

6. Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w ust. 1. W takim wypadku umowa o świadczenie odpowiednio usług Newslettera bądź usługi Konta indywidualnego rozwiązuje się, a Sprzedawca ma 14 dni na odpowiednio usunięcie Konta indywidualnego bądź usunięcie danych Klienta z bazy danych osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie Newslettera, z zastrzeżeniem zasad przetwarzania danych osobowych Klientów zawartych w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnej na stronie internetowej Sklepu pod zakładką „Polityka Prywatności”.

 


§ 10 Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.

2. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych.

3. Zasady i cele przetwarzania danych osobowych Klientów zawarte są w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnej na stronie internetowej Sklepu pod zakładką „Polityka Prywatności”.

 


§ 11 Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku. 

2. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

4. Strony będą dążyły do polubownego rozwiązania wszelkich sporów powstałych na gruncie umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu.

5. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów  dochodzenia roszczeń oraz rozpatrywania reklamacji: 

a. możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach;

b. wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; oraz

c. zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów. Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak np.  Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

6. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Klienci posiadający Konto indywidualne zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną.

7. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

§ 12 REGULAMIN PROMOCJI 50% NA DRUGI TAŃSZY PRODUKT 

Regulamin promocji "Drugi produkt 50% taniej"

 

1. Organizatorem promocji "Drugi produkt 50% taniej" jest sklep internetowy www.marsala-butik.pl

2. Promocja "Drugi produkt 50% taniej" obejmuje zniżkę o wartości 50% na tańszy produkt 

3. Aby skorzystać z promocji należy dodać do koszyka dwa dowolne produkty dostępne na stronie www.marsala-butik.pl, dopiero po dodaniu dwóch produktów do koszyka, cena tańszego produktu obniży się o 50%.

6. Promocja "Drugi produkt 50% taniej" nie łączy się z innymi promocjami, rabatami oraz nie dotyczy zestawów.

7. Promocja "Drugi produkt 50% taniej" obowiązuje w sklepie internetowym www.marsala-butik.pl oraz w sklepie stacjonarnym.

8. Towary zakupione w ramach promocji podlegają zwrotowi jako zestaw, ewentualnie w przypadku zwrotu jednego produktu ( droższego ) produkt o obniżonej cenie zostanie potraktowany jako zakup w cenie 100% ceny sklepowej , ze względu , iż docelowy zakup pozostaje jako jeden produkt . A zwrot z produktu zakupionego drożej zostaje pomniejszony o wartość 50%  produktu tańszego . 

W razie dodatkowych pytań lub w przypadku problemów z naliczeniem rabatu, skontaktuj się z nami: kontakt@marsala-butik.pl , bądź tel: 533-948-333

§ 12 REGULAMIN FORMUŁY ZAKUPOWEJ "KUP Z TWISTO"

Ogólne zasady


1. Regulamin “Kup z Twisto” reguluje zasady świadczenia formuły zakupowej “Kup z Twisto” przez Twisto
Polska sp. z o.o.

2. Formuła zakupowa “Kup z Twisto” umożliwia Klientowi Sklepu Internetowego dokonanie zapłaty za
zamówiony Towar dopiero po jego otrzymaniu i wypróbowaniu (np. przymierzeniu).

3. Formuła zakupowa “Kup z Twisto” jest świadczona przez Twisto w formie Umowy Zlecenia zawieranej
pomiędzy Klientem (zleceniodawca) a Twisto (zleceniobiorca).

4. Z tytułu świadczenia formuły zakupowej “Kup z Twisto” Twisto nie pobiera żadnych opłat.

5. W sytuacji gdy Klient nie dokona na rzecz Twisto zwrotu Ceny Towaru w terminie 21 dni od dokonania
zakupu, Twisto naliczy mu odsetki w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie zgodnie z art.
481 § 21
i § 24
ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.). Na dzień
wejścia w życie niniejszego Regulaminu (3 stycznia 2019 roku) wysokość odsetek maksymalnych za
opóźnienie wynosi 14% w skali roku. W razie zmiany wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie,
Twisto – począwszy od dnia wejścia w życie nowej wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie
– naliczać będzie odsetki w nowej wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie, bez konieczności
zmiany niniejszego Regulaminu.

6. Dodatkowe informacje o formule zakupowej „Kup z Twisto” dostępne są na stronie www.twisto.pl.

Definicje


Cena Towaru – łączna cena płatna przez Klienta na rzecz Sprzedawcy, obejmująca cenę towaru
powiększoną o ewentualne opłaty dodatkowe naliczane przez Sprzedawcę przy Zakupie, takie jak np.:
opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe itp.


Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, o pełnej zdolności do czynności prawnych, zainteresowana
dokonaniem zakupu przy wykorzystaniu formuły zakupowej “Kup z Twisto”, posiadająca stałe miejsce
zamieszkania lub stały adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Regulamin Sklepu – dokument określający zasady Zakupu oraz zasady świadczenia i korzystania z
usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klientów, w tym
prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy.


Sprzedawca – osoba trzecia, która prowadzi działalność w zakresie sprzedaży towarów lub świadczenia
usług przy pomocy Sklepu Internetowego, z którą Klient zawiera Umowę Sprzedaży poprzez dokonanie
Zakupu.

Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, z którym Klient dokonuje
Zakupu.


Towar – rzecz ruchoma lub usługa dostępna w Sklepie Internetowym będąca przedmiotem Zakupu.
Twisto – oznacza spółkę Twisto Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie
przy ul. Puławskiej 2, kod pocztowy: 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000689624, numer NIP: 9512442875, REGON: 367977970, o
kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000 zł.


Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta w ramach Zakupu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Zlecenia – umowa zlecenia w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawarta na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie “Kup z Twisto” pomiędzy Klientem (zleceniodawca) a Twisto
(zleceniobiorca) na podstawie której: (i) Klient zleca Twisto Zakup, tj. zawarcie i wykonanie w zakresie
określonym niniejszym Regulaminie “Kup z Twisto” w imieniu i na rzecz Klienta Umowy Sprzedaży
pomiędzy Sprzedawcą a Klientem na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu, (ii) Twisto świadczy
usługi dodatkowe określone w niniejszym Regulaminie, to jest m.in. umożliwia Klientowi wypróbowanie
towarów przed ich opłaceniem przez Klienta i ułatwia optymalizację płynności finansowej po stronie
Klienta, oraz dokonuje na żądanie Klienta niektórych czynności związanych z ewentualnym zwrotem
towarów lub reklamacjami, a Klient (iii) w terminach i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
dokona zwrotu Ceny Towaru i ewentualnej zapłaty odsetek za opóźnienie. Umowa Zlecenia jest zawierana
pomiędzy Klientem a Twisto z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji
Zamówienia Zlecenia przez Twisto na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Zlecenia
jest zawierana na czas oznaczony – zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem
i Sprzedawcą.


Zamówienie Zlecenia – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy
Zlecenia pomiędzy Klientem (zleceniodawca) a Twisto (zleceniobiorca).

Zakup – zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość, dotyczącej sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów i
usług za zapłatą Ceny Towaru.

Postanowienia Ogólne


1. Akceptacja niniejszego Regulaminu “Kup z Twisto” jest dobrowolna, ale konieczna w celu zawarcia
Umowy Zlecenia pomiędzy Klientem a Twisto. Regulamin “Kup z Twisto” stanowi integralną część
Umowy Zlecenia zawieranej między Klientem a Twisto.

2. Niniejszy Regulamin “Kup z Twisto” skierowany jest do Klientów korzystających ze Sklepu
Internetowego.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
3.1. podawania na potrzeby dokonania Zakupu przy wykorzystaniu formuły “Kup z Twisto”

wyłącznie prawdziwych i aktualnych danych; oraz

3.2. terminowego wykonywania obowiązków wynikających z Zakupu i Umowy Zlecenia.

 

Formuła zakupowa “Kup z Twisto”


4. Formuła zakupowa “Kup z Twisto” jest usługą świadczoną przez Twisto przy pomocy Sklepu
Internetowego, poprzez odpowiednią bramkę płatniczą.

5. Formuła zakupowa “Kup z Twisto” jest sposobem dokonania Zakupu, tj. zawarcia i wykonania Umowy
Sprzedaży pomiędzy Klientem i Sprzedawcą, w tym opłacenia Ceny Towaru na rzecz Sprzedawcy.

6. Formuła zakupowa “Kup z Twisto” jest świadczona przez Twisto w formie Umowy Zlecenia zawieranej
pomiędzy Klientem (zleceniodawca) a Twisto (zleceniobiorca).

7. W przypadku wyboru, poprzez Sklep Internetowy, formuły zakupowej “Kup z Twisto” przez Klienta
(przycisk: “Kup z Twisto” lub podobny), Klient akceptuje niniejszy Regulamin “Kup z Twisto” oraz
składa oświadczenie woli wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Zlecenia pomiędzy Klientem
(zleceniodawca) a Twisto (zleceniobiorca) (“Zamówienie Zlecenia”), a także dokonania Zakupu.

8. Na podstawie Zamówienia Zlecenia, Twisto dokona weryfikacji informacji na temat Klienta i
zamawianych Towarów zgodnie z punktem 15 i na tej podstawie oszacuje kwotę jednorazowego limitu
dostępnego w ramach danego zakupu.

9. Po zweryfikowaniu Zamówienia Zlecenia, Klient jest niezwłocznie informowany pocztą elektroniczną o:
9.1. potwierdzeniu przyjęcia oferty złożonej w ramach Zamówienia Zlecenia i wówczas
otrzyma potwierdzenie zawarcia Umowy Zlecenia (akceptacja Zamówienia Zlecenia) oraz
potwierdzenie warunków Umowy Zlecenia wraz z aktualnym Regulaminem “Kup z Twisto”
w formie umożliwiającej jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności
(plik pdf);
albo
9.2. braku możliwości przyjęcia oferty złożonej w ramach Zamówienia Zlecenia, z przyczyn

wskazanych w punkcie 15 poniżej (przekroczenie limitu).

Umowa Zlecenia zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia ofert(y) tj. otrzymania przez
Klienta informacji, o której mowa w pkt. 9.1 niniejszego Regulaminu”.

10. W ramach Umowy Zlecenia, Twisto działa jako pełnomocnik Klienta i dokonuje czynności związanych z:
(i) Zakupem poprzez m.in. dokonanie zapłaty Ceny Towaru, oraz (ii) na prośbę Klienta – ewentualnymi
reklamacjami, wymianą lub zwrotem Towarów, a Klient, w terminie wskazanym w pkt. 13 niniejszego
Regulaminu dokonuje na rzecz Twisto: (iii) zwrotu Ceny Towaru oraz – wyłącznie w przypadkach
wskazanych w pkt. 16 niniejszego Regulaminu – (iv) opłacenia odsetek wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie.

11. Na podstawie Umowy Zlecenia Twisto nie jest uprawnione ani zobowiązane do:
11.1. jakichkolwiek modyfikacji lub anulowania zamówienia dokonanego przez Klienta,
z wyjątkiem sytuacji gdy dojdzie do odstąpienia od Umowy Zlecenia przez Twisto,
w sytuacji określonej w punkcie 23 niniejszego Regulaminu;

11.2. transportu, dostarczenia, wysyłki ani odbioru Towarów i usług będących przedmiotem

Zakupu;

11.3. jakichkolwiek modyfikacji warunków Zakupu, ani też odstąpienia od Umowy Sprzedaży

zawartej w ramach Zakupu;

11.4. zwrotu Towarów i usług będących przedmiotem Zakupu, z zastrzeżeniem punktu 10 (ii)

niniejszego Regulaminu;

11.5. reklamacji towarów i usług będących przedmiotem Zakupu, z zastrzeżeniem punktu 10 (ii)

niniejszego Regulaminu.

12. Dokonanie przez Twisto zapłaty Ceny Towaru następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy Zlecenia
między Klientem a Twisto.

13. Klient jest zobowiązany do zwrotu Ceny Towaru na rzecz Twisto przed upływem terminu wskazanego
każdorazowo w potwierdzeniu zawarcia Umowy Zlecenia (przy czym termin ten będzie nie krótszy niż
21 dni). Dodatkowo, przed upływem wskazanego terminu, Twisto poinformuje Klienta m.in. poprzez
wiadomość e-mail lub wiadomość tekstową sms, o zbliżającym się terminie zwrotu Ceny Towaru lub o
jego ewentualnym przedłużeniu.

14. Formuła zakupowa “Kup z Twisto” jest dostępna wyłącznie dla Klientów, którzy mogą dokonać Zakupu
zgodnie z Regulaminem Sklepu.

15. Ponadto, formuła zakupowa “Kup z Twisto” jest dostępna jedynie dla tych Klientów, którzy przeszli
pozytywną weryfikację przy pomocy wewnętrznych systemów używanych przez Twisto, przy
wykorzystaniu informacji powszechnie dostępnych, a także otrzymanych od Klienta oraz od
Sprzedawcy, zgodnie z Regulaminem Sklepu, na który Klient wyraził zgodę. Negatywna weryfikacja
może nastąpić między innymi w przypadku:
15.1. Przekroczenia limitu wskazanego w punkcie 8 powyżej;
15.2. Podania nieprawidłowych danych kontaktowych;
15.3. Braku możliwości zweryfikowania poprawności danych;
15.4. Nieopłacenia przez Klienta poprzednich wymagalnych kwot Zakupów, zakupionych również u innych Sprzedawców.

Odsetki za opóźnienie należne Twisto


16. W przypadku nie dokonania zwrotu Ceny Towaru w terminie, o którym mowa w punkcie 13 niniejszego
Regulaminu, Klient jest zobowiązany do opłacenia odsetek w wysokości odsetek maksymalnych za
opóźnienie (podstawa prawna art. 481 § 21
i § 24
ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.).

17. Dostępne metody dokonania przez Klienta płatności Ceny Towaru, jak i odsetek przedstawionych w
punkcie 16 powyżej są określone każdorazowo w potwierdzeniu zawarcia Umowy Zlecenia.

Rozwiązanie i odstąpienie od Umowy Zlecenia


18. Umowa Zlecenia pomiędzy Twisto a Klientem ulega automatycznemu rozwiązaniu z chwilą rozwiązania,
w tym odstąpienia, Umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w ramach Zakupu.

19. Zasady i skutki rozwiązania, w tym odstąpienia, Umowy Sprzedaży określa Umowa Sprzedaży.

20. W razie rozwiązania Umowy Zlecenia z powodu rozwiązania Umowy Sprzedaży wszelkie rozliczenia
dotyczące Zakupu (w tym zwrot Ceny Towaru) następują bezpośrednio pomiędzy Sprzedawcą a
Klientem w oparciu o postanowienia Regulaminu Sklepu, oraz:

20.1. jeżeli Klient: (i) zwrócił Twisto Cenę Towaru w terminie o którym mowa w pkt. 13
niniejszego Regulaminu, lub (ii) Klient nie dokonał zwrotu Ceny Towaru, ale do
rozwiązania Umowy Zlecenia doszło przed upływem terminu na zwrot, o którym mowa w
pkt. 13 niniejszego Regulaminu – wówczas Umowę Zlecenia uznaje się za rozliczoną
w całości, a w szczególności Twisto nie jest zobowiązane do zwrotu jakichkolwiek kwot

Klientowi;

20.2. jeżeli Klient: (i) zwrócił Twisto Cenę Towaru z przekroczeniem terminu o którym mowa
w pkt. 13 niniejszego Regulaminu “Kup z Twisto”, lub (ii) jeżeli Klient nie dokonał zwrotu
Ceny Towaru, a do rozwiązania Umowy Zlecenia doszło po upływie terminu na zwrot,
o którym mowa w pkt. 13 niniejszego Regulaminu – wówczas Twisto jest uprawnione do
żądania od Klienta zwrotu – w terminie 14 dni od otrzymania takiego żądania od Twisto –
wyłącznie odsetek za opóźnienie w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie.

21. Klient będący konsumentem poprzez akceptację Regulaminu i zawarcie Umowy Zlecenia składa
żądanie dokonania zapłaty Merchantowi przez Twisto za Towar przed upływem 14 dni od dnia jej
zawarcia, w konsekwencji czego konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Zlecenia.

22. Twisto ma prawo odstąpienia od Umowy Zlecenia ze skutkiem natychmiastowym jedynie w sytuacji,
gdy po zawarciu Umowy Zlecenia poweźmie informacje o okolicznościach dotyczących Klienta,
które miałyby lub mogłyby mieć wpływ na rezultat weryfikacji Klienta przy pomocy wewnętrznych
systemów Twisto, gdyby Twisto miało wiedzę o tych okolicznościach, w momencie gdy weryfikacja ta
miała miejsce.

Reklamacje


23. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Twisto można składać:
23.1. pisemnie na adres podany w punkcie 32;
23.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
reklamacje@twisto.pl

24. Dla uniknięcia wątpliwości podkreśla się, że reklamacje, o których mowa w punkcie 23 Regulaminu
“Kup z Twisto”, dotyczą wyłącznie świadczenia przez Twisto formuły zakupowej “Kup z Twisto”
na podstawie Umowy Zlecenia i nie dotyczą jakichkolwiek kwestii związanych z lub wynikających z
Umowy Sprzedaży zawartej w ramach Zakupu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za które Twisto nie
ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności właściwości lub wad samego Towaru, sposobu jego
doręczenia, sposobu działania Sklepu Internetowego, sposobu składania zamówień, odstąpienia od Umowy Sprzedaży itp., które to kwestie, w tym odnośne reklamacje, są w całości uregulowane przez
Regulamin Sklepu.

25. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (i) informacji i okoliczności dotyczących
przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (ii) żądania
Klienta oraz (iii) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie
reklamacji przez Twisto. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie
wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

26. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Twisto następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
dni od dnia jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą
mailową lub telefoniczną.

Dane osobowe


27. Akceptując Regulamin Sklepu, Klient przyjmuje do wiadomości fakt (i) pełnienia przez Twisto
funkcji administratora danych osobowych Klienta w celu analizy możliwości zaoferowania Klientowi
skorzystania z formuły zakupowej „Kup z Twisto” m.in. poprzez ich weryfikację przy pomocy
wewnętrznych systemów używanych przez Twisto, a także w celu wykonania Umowy Zlecenia i Umowy
Sprzedaży. (ii) przekazania jego danych osobowych podmiotom powiązanym Twisto, w tym Twisto
Payments a.s. i Nikita Engine s.r.o. jak również podmiotom zajmującym się windykacją. Klient otrzymuje
w tym zakresie wymagane klauzule informacyjne.

28. Weryfikacja opisana w pkt 27 powyżej jest przeprowadzana w celu podjęcia decyzji o udostępnieniu
(bądź nieudostępnieniu) formuły zakupowej „Kup z Twisto”. Decyzja ta jest podejmowana przez Twisto
automatycznie i zgodnie z art. 22, ust. 2. lit „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE nie wymaga aktywnej zgody Klienta.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu 
do tych procedur

29. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma
charakter dobrowolny.

30. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Twisto do skorzystania z
pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Twisto o zgodzie lub odmowie wzięcia
udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane
jest przez Twisto na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej
przez Klienta będącego Konsumentem reklamacji spór nie został rozwiązany.

31. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich
oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa
(w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U. 2016 poz. 1823) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty
właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące
możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą
być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników
konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym
adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/
pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania
w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Dane kontaktowe


32. We wszelkich sprawach związanych dokonaniem zakupu przy wykorzystaniu formuły zakupowej “Kup
z Twisto”, Klient może kontaktować się z Twisto w następujący sposób:
a. pocztą pod adresem:
Twisto Polska
ul. Puławska 2
02-566 Warszawa
b. telefonicznie pod numerem telefonu: +48 222 630 210,
c. za pośrednictwem e-mail: kontakt@twisto.pl

Postanowienia Końcowe


33. Regulamin “Kup z Twisto” obowiązuje od dnia 3 stycznia 2019 roku.
34. Treść Regulaminu “Kup z Twisto” jest dostępna pod adresem www.twisto.pl, skąd Klienci mogą
w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.
35. Twisto zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, jednakże zmiany te nie będą mieć
zastosowania do Umów Zlecenia zawartych przed dniem wejścia w życie wspomnianych zmian do
Regulaminu, chyba że zmiany te będą korzystne dla Klienta.
36. Umowy Zlecenia w formule zakupowej “Kup z Twisto” zawierane są w języku polskim.

 

§ 13 REGULAMIN PROMOCJI "BON URODZINOWY"

1. Organizatorem Promocji "BON URODZINOWY" (w dalszej części zwanej "Promocją") jest MARSALA BUTIK siedzibą w Częstochowie przy ul. Jasnogórska 26 , 42– 200 Częstochowa. NIP: 9492116025, REGON: 362711605  (w dalszej części zwana "Organizatorem").

2. Promocja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie (w dalszej części zwanym "Regulaminem"), który dostępny jest on-line na stronie internetowej www.marsala-butik.pl

 

                                                                                  Zasady promocji

 

1. Przed wzięciem udziału w promocji Uczestnik jest obowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować go.

2. Promocja trwa od 01 czerwca 2019 roku do odwołania.

3. W Promocji mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie (powyżej 18 roku życia) posiadające obywatelstwo Unii Europejskiej.

4. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest dokonanie następujących czynności:

a. zapisanie przez Uczestnika do Newslettera Organizatora poprzez wskazanie adresu e-mail na stronie internetowej www.marsala-butik.pl oraz wybranie opcji "Zapisz się",

a. wpisanie w skazanym polu w formularzu swojej prawidłowej daty urodzenia,

b. potwierdzenie zapisu na newsletter w otrzymanej na wskazany adres e-mail wiadomości.

5. Po dokonaniu czynności, o których mowa w pkt 4 lit. a) powyżej Uczestnik Promocji otrzyma na wskazany adres mailowy w dniu urodzin indywidualny kod rabatowy upoważniający do  20 % zniżki wartości zamówienia, do wykorzystania przy dokonaniu zakupów w sklepie internetowym www.marsala-butik.pl. W przypadku zakupu kilku towarów w sklepie internetowym w warunkach opisanych w zdaniu poprzedzającym, kod promocyjny dotyczy wyłącznie towarów nieprzecenionych. Cena jednostkowa zakupionego asortymentu zostanie proporcjonalnie obniżona w granicach zniżki, przyznanej kodem rabatowym.

6. Kod zniżkowy jest jednorazowy i nie podlega wymianie na jego równowartość pieniężną.

7. Uczestnik może wykorzystać kod zniżkowy w terminie 2 dni od jego otrzymania.

8. W przypadku odstąpienia od umowy, Klientowi zwracana jest cena asortymentu uwzględniająca przyznaną na kupiony asortyment towar zniżkę.