Regulamin zakupów

Regulamin zakupów obowiązujący do dn. 19.06.2023 
Regulamin zakupów obowiązujący od dn. 20.06.2023 


Regulamin zakupów obowiązujący do dn. 19.06.2023 


1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy za pomocą witryny https://marsala-butik.pl/ (zwanym dalej „Sklepem internetowym” lub „Sklepem”) jest Anna Nabiałek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Marsala Anna Nabiałek, ul. Legionów 100, 42-200 Częstochowa, NIP: 9492116025, REGON: 362711605, widniejąca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta indywidualnego, sprzedaży produktów Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz określa zasady i warunki świadczenia nieodpłatnych usług drogą elektroniczną.

3. Klient ma możliwość kontaktu ze Sklepem internetowym pod adresem email: kontakt@marsala-butik.pl lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 16:00 pod numerem telefonu  +48 533 948 333.

4. Administratorem danych osobowych Klientów jest Anna Nabiałek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Marsala Anna Nabiałek, ul. Legionów 100, 42-200 Częstochowa, NIP: 9492116025, REGON: 362711605, widniejąca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 


§ 1 Definicje

 

Klient – podmiot będący użytkownikiem strony internetowej Sklepu, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Kodeks Cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto indywidualne – panel przypisany indywidualnie do Klienta po rejestracji danych w systemie Sklepu internetowego, oznaczony adresem e-mail i hasłem podanym przez Klienta w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności strony internetowej Sklepu.

Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

Sprzedawca -  Anna Nabiałek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Marsala Anna Nabiałek, ul. Legionów 100, 42-200 Częstochowa, NIP: 9492116025, REGON: 362711605, widniejąca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Towar – oznacza produkt przedstawiany każdorazowo przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego, w celu jego sprzedaży.

Dane kontaktowe – następujące dane, za pomocą których Klient ma możliwość skontaktowania się ze Sklepem internetowym: adres email: kontakt@marsala-butik.pl lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 16:00 pod numerem telefonu +48 533 948 333.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Newsletter - należy przez to rozumieć biuletyn informacyjny dotyczący nowości oraz promocji w Sklepie internetowym, na subskrybowanie którego Klient wyraził zgodę poprzez podanie swojego adresu e-mail w polu „Newsletter”; 

 


§ 2 Postanowienia ogólne i zasady korzystania ze Sklepu

 

1. Dostęp do Regulaminu każdy Klient może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez  odnośnik „Regulamin sklepu” umieszczony na stronie Sklepu internetowego, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku .

2. Informacje o Towarach zamieszczone w Sklepie internetowym, takie jak zdjęcia, opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z warunkami Regulaminu.

3. Zdjęcia i opisy oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli Towarów.

4. Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w tym zawarcia Umowy Sprzedaży i świadczenia innych usług elektronicznych, to: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej i ważny adres e-mail; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji min. 17.0 lub Internet Explorer w wersji min. 10.0, Opera w wersji min. 12.0, Google Chrome w wersji min. 23.0., Safari w wersji min. 5.0; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu to 1024x768 .

5. Nie jest dopuszczalne:

a. korzystanie ze Sklepu internetowego w celu prowadzenia działalności, która naruszałaby interes właściciela Sklepu internetowego, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich,
b. dostarczanie do Sklepu treści bezprawnych,
c. korzystanie ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub  podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;
d. umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej, oraz
e. korzystanie z treści umieszczonych na stronie Sklepu do innego użytku niż użytek własny.

 


§ 3 Zasady składania Zamówienia i zawierania Umowy Sprzedaży

 

1.  Sprzedawca umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.

2. W celu rejestracji Konta indywidualnego oraz w celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

3. Utworzenie Konta indywidualnego nie jest konieczne do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym.

4.  Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich modeli, ilości i rozmiaru. Każdy z Towarów należy dodać do „Koszyka” za pomocą opcji „Dodaj do Koszyka”. Wybór każdego z Towarów spowoduje przejście do ”Koszyka”. Aby kontynuować wybór Towarów należy skorzystać z opcji „Kontynuuj zakupy”. Po skompletowaniu całości zamówienia należy przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia. Realizując zamówienie Klient może zalogować się do Konta indywidualnego bądź realizować zamówienie bez rejestracji, uzupełniając swoje dane osobowe oraz adres dostawy w odpowiednich polach. Klient w kolejnych krokach ma możliwość wyboru sposobu dostawy Towarów i metody płatności oraz jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i jego dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zamówieniem.

6. Następnie, Klient składa zamówienie wybierając opcję „Kupuję z obowiązkiem zapłaty i odbioru”.

7. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.

8. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe dostarczenie zamówionego Towaru. Przed odmową realizacji zamówienia Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia niezbędnych danych. 

9. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Kupuję z obowiązkiem zapłaty i odbioru”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Do momentu dokonania płatności Klient może zaprzestać składania zamówienia poprzez niekontynuowanie kolejnych kroków. W takiej sytuacji zamówienie Klienta nie zostanie zrealizowane.

10. Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy do zawarcia umowy sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

11. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia. Następnie, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. 

12. Zawarcie Umowy Sprzedaży Towarów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem następuje wraz z otrzymaniem przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia, o którym mowa w ust. 11. Informacja ta zawiera potwierdzenie warunków Umowy Sprzedaży zawartej na podstawie Regulaminu. 

13. Dodanie Towaru do Przechowalni za pomocą opcji „Dodaj do przechowalni” nie stanowi dodania Towaru do Koszyka i nie umożliwia złożenia zamówienia.

 


§ 4 Utworzenie Konta indywidualnego

 

1.  W celu utworzenia Konta indywidualnego, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji swoich danych w bazie Sklepu. Rejestracja danych odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w zakładce „Rejestracja” lub w zakładce „Logowanie” wraz z wybraniem opcji „Zarejestruj się”. Wypełnienie formularza wymaga podania następujących danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz ustalenia indywidualnego dla Klienta hasła. 

2. Warunkiem utworzenie Konta indywidualnego jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

3.  Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji Konta indywidualnego w Sklepie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Konta indywidualnego, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta indywidualnego i dokonywania zmian swoich danych podanych w momencie rejestracji.

 

§ 5 Dostawa

 

1. Towary dostarczane są na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza granicami Polski.

2. W przypadku dostawy na terenie Polski, towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD poprzez kuriera lub usługę „Paczkomatu InPost” świadczoną przez firmę kurierską InPost S.A. z siedzibą w Krakowie. Akceptowana jest również wysyłka za pobraniem. W przypadku dostawy poza granicę Polski, Towary dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej. W takim wypadku nie istnieje możliwość wyboru opcji dostawy za pobraniem. Przesyłki wysyłane poza kraje UE wiążą się z dodatkową opłatą celną, której wysokość ponosi klient.  Opłaty za dostawę Towarów są podawane w ramach formularza zamówienia.

3. W dniu nadania Towaru do Klienta Sprzedawca wysyła na adres poczty elektronicznej Klienta informację o wysłaniu przesyłki.

4. Towary dostarczane są  w terminie od 1 do 5 dni roboczych w przypadku dostawy na terenie Polski. W przypadku dostawy poza granicę Polski, termin dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych. Przez termin dostawy podany w dniach roboczych należy rozumieć wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

5. W ramach każdej przesyłki Towaru znajduje się dowód zakupu wysyłany w formie elektronicznej na podany adres e-mail w zamówieniu.

 

 

 


§ 6 Ceny i Płatności

 

1. Ceny na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT.

2. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

3. Cena zakupu towaru podana na stronie Sklepu jest ostateczna i ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów, wskazanego w § 3 ust. 10. Cena ta nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych na stronę internetową Sklepu zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

4. Klient płaci cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy, wedle swego wyboru:

a. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy, przed dostawą;
b. przelewem bankowym za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayU, obsługiwanym przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przed dostawą.
c. przelewem bankowym za pomocą systemu płatności Pay Pal, obsługiwanym przez spółkę PayPal (Europe) z siedzibą w Luksemburgu, przed dostawą.
d. za pobraniem pracownikowi firmy kurierskiej lub w „Paczkomacie InPost” w miejscu dostawy.
e. w sklepie Sprzedawcy w przypadku wyboru opcji odbioru osobistego.

5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w ust. 4a., brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia Umowy Sprzedaży, a następnie w dodatkowo wyznaczonym przez Sprzedawcę terminie, powoduje możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę. Klient może również do momentu otrzymania wiadomości o wysłaniu Zamówienia anulować je bez ponoszenia konsekwencji, kontaktując się ze Sprzedawcą w godzinach pracy za pomocą numeru telefonu podanego w zakładce Kontakt, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w ust. 4b., niniejszego paragrafu, Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia po otrzymaniu z systemu PayU potwierdzenia dokonania płatności, nie wcześniej jednak niż po przesłaniu do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów, wskazanego w § 3 ust. 10.

7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w ust. 4c., niniejszego paragrafu, Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia po otrzymaniu z systemu PayPal potwierdzenia dokonania płatności, nie wcześniej jednak niż po przesłaniu do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów, wskazanego w § 3 ust. 10.

7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w ust. 4d., brak zapłaty przy odbiorze Towaru, pomimo wyznaczenia przez Sprzedawcę dodatkowego odpowiedniego terminu, powoduje możliwość odstąpienia  od Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od Umowy.

8. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w ust. 4e, brak odbioru i zapłaty w terminie 7 dni od dnia powiadomienia Klienta o realizacji Zamówienia, pomimo wyznaczenia przez Sprzedawcę dodatkowego odpowiedniego terminu, powoduje możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od Umowy.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z Kodeksem cywilnym i innymi ustawami, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły Umowy Sprzedaży Towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

 


§ 7 Reklamacje

 

1. Jeżeli zakupiony Towar ma wadę fizyczną lub prawną, Sprzedawca odpowiada względem Klienta na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego (rękojmia).

2. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

3. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania po upływie 14 dni od daty zakupu lub jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.
b. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

4. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

5. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta co do wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz w przypadku gdy klient jest Konsumentem, termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym  W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

8. Reklamację można złożyć na piśmie poprzez odesłanie towaru wraz z opisem wady, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres ul. Warszawska 320, 42-209 Częstochowa lub jeśli reklamacja dotyczy nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, o których mowa w Regulaminie. Reklamację można złożyć na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, z zawarciem opisu zgłaszanego problemu. Klient może skorzystać również z formularza reklamacji dostępnego do pobrania w zakładce „Reklamacje i zwroty”.

9. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Klienta.

10. Sprzedawca nie zobowiązuje się w ramach niniejszego Regulaminu do korzystana z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

11. Wszelkie towary zakupione w dziale OUTLET  nie obejmuje prawo do zwrotu/reklamacji/ wymiany. 


§ 8 Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.

3. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży informując Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład wysłanego pisemnie na adres ul. Legionów 100, 42-200 Częstochowa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy podany w Danych kontaktowych. 

4.Klient może skorzystać ze wzoru formularza dostępnego w zakładce „Reklamacje i zwroty” lub spisać dokument odręcznie.

5. Do zachowania terminu określonego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

7. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić mu dokonane przez niego płatności, za wyjątkiem kosztu dostarczenia Towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

11. W wypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient będący Konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

13. Wszelkie produkty z działu OUTLET  nie obejmuje prawo do odstąpienia od umowy. 


§ 9 Inne usługi świadczone drogą elektroniczną

 

1. Sprzedawca, oprócz umożliwiania zawierania za pośrednictwem Sklepu Umów Sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem, świadczy również nieodpłatnie drogą elektroniczną następujące usługi na rzecz Klientów:

a. Usługę Newsletter
b. Usługę Konta indywidualnego
c. Usługa Powiadamiania o dostępności Towaru i Zapisu na Towar.

2. W celu rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter, wymagane jest wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy zakładaniu Konta indywidualnego lub poprzez uzupełnienie danych w polu „Newsletter” oraz jej potwierdzenie poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta (moment rozpoczęcia świadczenia usługi dostarczania Newslettera).

3. Newsletter świadczony jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesyłanym do Klienta w formie wiadomości e-mail lub wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy wykorzystując dane kontaktowe. 

4. Usługa Konta indywidualnego dostępna jest po dokonaniu rejestracji danych w systemie Sklepu na zasadach opisanych w paragrafie 4 Regulaminu i polega na udostępnieniu Klientowi indywidualnego panelu w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalającego Klientowi korzystać z dodatkowych funkcjonalności strony internetowej Sklepu, takich jak modyfikacja danych Klienta podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta indywidualnego, przechowywanie i udostępnianie Klientowi historii zamówień, śledzenie statusu zamówień.

5. Usługa Powiadamiania o dostępności Towaru i Zapisu na Towar dostępna jest po uzupełnieniu odpowiedniego pola adresem e-mail. 

6. Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w ust. 1. W takim wypadku umowa o świadczenie odpowiednio usług Newslettera bądź usługi Konta indywidualnego rozwiązuje się, a Sprzedawca ma 14 dni na odpowiednio usunięcie Konta indywidualnego bądź usunięcie danych Klienta z bazy danych osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie Newslettera, z zastrzeżeniem zasad przetwarzania danych osobowych Klientów zawartych w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnej na stronie internetowej Sklepu pod zakładką „Polityka Prywatności”.

 


§ 10 Ochrona danych osobowych

 

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.

2. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych.

3. Zasady i cele przetwarzania danych osobowych Klientów zawarte są w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnej na stronie internetowej Sklepu pod zakładką „Polityka Prywatności”.

 


§ 11 Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku. 

2. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

4. Strony będą dążyły do polubownego rozwiązania wszelkich sporów powstałych na gruncie umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu.

5. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów  dochodzenia roszczeń oraz rozpatrywania reklamacji: 

a. możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach;

b. wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; oraz

c. zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów. Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak np.  Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

6. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Klienci posiadający Konto indywidualne zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną.

7. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

§ 12 Regulamin PROMOCJI  

 

1. Organizatorem promocji jest sklep internetowy www.marsala-butik.pl

2. Promocje obejmują zniżkę o wartości ustalonej przez organizatora i nie łączy się ona z innymi kuponami / kodami / promocjami / rabatami itd..

3. Aby skorzystać z promocji należy dodać do koszyka produkty w pełnowartościowej cenie dostępny na stronie www.marsala-butik.pl i w miejscu "KUPON" wpisać aktualny kod rabatowy.

4. Promocje obowiązują w sklepie internetowym www.marsala-butik.pl oraz w sklepach stacjonarnych.

5. Produkty kupione w promocji podlegają zwrotowi w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przesyłki wraz z wypełnionym odpowiednim formularzem https://marsala-butik.pl/reklamacje-i-zwroty

W razie dodatkowych pytań lub w przypadku problemów z naliczeniem rabatu, skontaktuj się z nami: kontakt@marsala-butik.pl , bądź tel: 533-948-333

 

§ 12 Regulamin formuły zakupowej "PAYPO"

Pełny regulamin usług PAYPO znajduje się stronie internetowej usługodawcy paypo.pl/regulamin

 

Ogólne zasady

 

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad i warunków na jakich PayPo umożliwia Użytkownikom korzystanie z Serwisu, w tym z zawartych w nim Treści oraz usług świadczonych przez PayPo z wykorzystaniem Serwisu.

2. Postanowienia Regulaminu obowiązują w trakcie korzystania z Serwisu. Akceptacja wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu korzystania z Serwisu.

3. Językiem, w którym PayPo będzie się komunikować z Użytkownikiem jest język polski.

4. Serwis prowadzony jest w języku polskim.

5. Regulamin oraz inne dokumenty udostępniane są w języku polskim.

6. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne i nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania.

7. Przeglądanie zawartości Serwisu może odbywać się anonimowo i bez rejestracji.

8. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu, w tym z udostępnianych w nim informacji, wyłącznie na własny użytek osobisty.

 

Zasady i warunki korzystania z Serwisu

 

9. W celu prawidłowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym z:
     A) najnowszą dostępną wersją przeglądarki internetowej Microsoft Edge, Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera lub Safari,
     B) włączoną obsługą Cookies i Java Script.

10. Serwis zawiera dokumenty PDF, których otwarcie wymaga zainstalowania odpowiedniej aplikacji np. darmowy program Adobe® Reader, który można pobrać ze strony www.adobe.com.

11. Dane przesyłane przy użyciu Serwisu są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL).

12. Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz oprogramowania typu „firewall”.

13. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, nie gwarantujemy prawidłowości funkcjonowania Serwisu i zastrzegamy, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.

14. Użytkownik zamykając przeglądarkę może spowodować usunięcie danych przesłanych do Serwisu. Wszystkie ustawienia wpływające na podtrzymanie lub anulowanie sesji znajdują się w przeglądarce stosowanej przez Użytkownika.

15. Użytkownik ma obowiązek korzystać z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa oraz niniejszego Regulaminu.

16. Użytkownik ma zakaz dostarczania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

17. Dane podawane przez Użytkownika powinny być aktualne i zgodne z prawdą.

18. PayPo ma prawo zaprzestać świadczenia dla Użytkownika usług świadczonych drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku powzięcia wiedzy o podaniu przez Użytkownika nieprawdziwych informacji lub innych działań, które będą złamaniem lub próbą obejścia procedur bezpieczeństwa, a nadto w przypadku łamania przez Użytkownika przepisów prawa lub Regulaminu podczas korzystania z Serwisu.

19. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy przez Użytkownika, a w szczególności polegającego na podaniu błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

20. Jeśli Użytkownik przesyła lub udostępnia PayPo treści, przyznaje PayPo prawo do użytkowania i wyświetlania treści w celu dostarczenia usług.

21. PayPo ma prawo do usunięcia wszelkich treści przesłanych lub udostępnionych przez Użytkownika, jeśli jest to wymagane przez prawo lub uważamy je za obraźliwe, nieodpowiednie, niezgodne z prawem, naruszające prawa innych osób lub w inny sposób budzące zastrzeżenia.

 

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 

22. PayPo świadczy drogą elektroniczną usługę umożliwiającą Klientowi zawarcie Umowy oraz utworzenie i prowadzenie panelu Klienta, umożliwiającego Klientowi podejmowanie niektórych czynności związanych z Umową, w tym w szczególności czynności wskazanych w pkt 31.

23. Użytkownik uzyskuje dostęp do Treści zawartych w Serwisie poprzez rozpoczęcie korzystania ze strony lub podstron Serwisu.

24. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług polegających na dostępie do Serwisu, poprzez opuszczenie strony internetowej lub podstron Serwisu.

25. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu polegające wyłącznie na przeglądaniu i odczytywaniu znajdujących się w ramach Serwisu informacji nie wymaga rejestracji i jest bezpłatne.

 

Panel Klienta

 

26. Użytkownicy, którzy zawarli Umowę z PayPo mogą logować się w Serwisie do panelu Klienta.

27. Korzystanie poprzez logowanie się w Serwisie do panelu Klienta jest dobrowolne i niezależne od ewentualnego złożenia wniosku o zawarcie Umowy.

28. Pierwsze logowanie się w Serwisie do panelu Klienta jest możliwe po kliknięciu linku podanego w e-mailu wysłanym na adres Użytkownika. Kliknięcie linku i zakończenie procesu zakładania panelu Klienta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na korzystanie z usług dostępnych przez panel Klienta i przetwarzanie danych za pośrednictwem Serwisu.

29. Użytkownik loguje się do panelu przy użyciu swojego adresu e-mail podanego podczas zawierania Umowy z PayPo oraz hasła.

30. Hasło dostępowe do panelu jest ustalane przez Użytkownika podczas pierwszego logowania się do panelu Klienta. Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania nikomu innemu swojego hasła do panelu oraz do podejmowania niezbędnych środków w celu zagwarantowania poufności swojego hasła.

31. Poprzez panel Klienta, Użytkownik może między innymi:
      A) uzyskać wgląd do listy Umów zawartych z PayPo,
      B) sprawdzić historię dokonanych płatności,
      C) dokonywać spłat należności wynikających z Umów za pomocą szybkich przelewów,
      D) modyfikować swoje dane,
      E) udzielać lub odwoływać zgody.

32. PayPo wskazuje, że usługa założenia i prowadzenia panelu Klienta będzie realizowana przez czas nieokreślony.

33. PayPo wskazuje, że Użytkownik może zrezygnować z korzystania z usług założenia i prowadzenia panelu Klienta w każdym czasie. Użytkownik może skorzystać ze Wzoru formularza rezygnacji.

34. Prowadzenie panelu Klienta trwa do czasu usunięcia danych Użytkownika.

35. PayPo zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia panelu Klienta do czasu zakończenia stosunku prawnego wynikającego z Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a PayPo.

36. PayPo ma prawo do wypowiedzenia świadczenia usługi założenia i prowadzenia panelu Klienta w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom.

37. Rezygnacja z korzystania z usługi założenia i prowadzenia panelu nie wpływa na ważność zawartych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Umów.

 

Składanie wniosków o zawarcie Umowy

 

38. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu ma możliwość składania wniosków o zawarcie Umowy. W tym celu Użytkownik uzupełnia w Serwisie wniosek o zawarcie Umowy, wstępnie wypełniony na podstawie danych przekazanych ze sklepu internetowego umożliwiającego płatność za pośrednictwem PayPo, w którym to sklepie Użytkownik dokonuje zakupów. Złożenie wniosku o zawarcie Umowy następuje w momencie naciśnięcia przycisku „Zapłać z PayPo” lub tożsamego sugerującego zawarcie Umowy.

39. Składając wniosek o zawarcie Umowy, Użytkownik udziela PayPo upoważnień w zakresie pozyskania przez PayPo informacji gospodarczych dotyczących Użytkownika. Treść upoważnień udostępniana jest Użytkownikowi w Serwisie przed zawarciem Umowy.

40. Szczegółowe warunki zawierania Umowy określa Załącznik nr 1.

41. Składanie wniosku o zawarcie Umowy kończy się w momencie wypełnienia wniosku oraz naciśnięcia przycisku „Zapłać z PayPo” lub tożsamego sugerującego zawarcie Umowy, bądź w przypadku odstąpienia przez Użytkownika od składania wniosku.

42. Użytkownik zobowiązany jest do podania danych oznaczonych jako wymagane.

 

Zagrożenia

 

43. Pomimo tego, że podjęliśmy wszelkie środki zamierzające do zabezpieczenia danych przekazywanych przez Użytkownika za pomocą sieci Internet informujemy, że nie można wyeliminować szczególnych zagrożeń, które są związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną. Te zagrożenia to w szczególności
      A) możliwość otrzymania spamu,
      B) obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych,
      C) obecność i działanie robaków internetowych (worm),
      D) możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware,
      E) możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł),
      F) możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie,
      G) czynności kryptoanalizy, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia

 

Reklamacje dotyczące Serwisu

 

44. Użytkownik ma prawo składać reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu:
      A) w formie pisemnej - listem poleconym na adres siedziby PayPo,
      B) osobiście składając pisemną reklamację w siedzibie PayPo,
      C) w formie elektronicznej wypełniając formularz na stronie paypo.pl lub wysyłając e-mail na adres bok@paypo.pl,
      D) osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie PayPo.

45. Reklamacja powinna zawierać:
      A) dane umożliwiające identyfikację oraz dane kontaktowe Użytkownika,
      B) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji,
      C) żądania w związku ze składaną reklamacją.
      Reklamacja składana w formie pisemnej powinna być podpisana, zaś składając reklamację ustnie do protokołu powinna ona zawierać podpis Użytkownika pod protokołem.

46. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 15 dni roboczych od ich otrzymania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi na reklamację przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach okres rozpatrzenia reklamacji może być wydłużony do 35 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. O wydłużeniu okresu Klient zostanie poinformowany.

47. Odpowiedź na reklamację zostanie doręczona Użytkownikowi w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Na wniosek Użytkownika odpowiedź na reklamację może zostać dostarczona pocztą elektroniczną.

48. Użytkownik będący konsumentem ma prawo skorzystania z pozasądowego trybu rozwiązywania sporów. Szczegółowe informacje o tym trybie są dostępne pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 

Dane osobowe

 

49. Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt pełnienia przez PayPo funkcji administratora danych osobowych.

50. Informacje o uprawnieniach przysługujących Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych, celach, odbiorcach danych oraz zasadach przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności.

51. Korzystając ze świadczonych przez PayPo usług Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Załącznikiem nr 2. Polityka Prywatności.

 

Postanowienia końcowe

 

52. Treść Regulaminu może ulec zmianie, jednak wprowadzone zmiany nie będą miały zastosowania do Umów zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu.

53. Aktualna oraz archiwalne wersje Regulaminu dostępne są pod adresem www.paypo.pl, skąd możesz je w dowolnym momencie pobrać, zapisać na trwałym nośniku lub wydrukować.

54. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 stycznia 2020.
Regulamin zakupów obowiązujący od dn. 20.06.2023 

Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy za pomocą witryny www.marsala-butik.pl (zwanym dalej “Sklepem internetowym” lub “Sklepem”) jest Anna Nabiałek, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą MARSALA Anna Nabiałek z siedzibą w Częstochowie, adres: ul. Legionów 100, 42-200 Częstochowa, wpisana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii, NIP: 9492116025, REGON: 362711605 (zwany dalej “Sprzedawcą”).
Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta indywidualnego, sprzedaży produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz określa zasady i warunki świadczenia nieodpłatnych usług drogą elektroniczną. 
Klient ma możliwość kontaktu ze Sklepem internetowym pod adresem e-mail: kontakt@marsala-butik.pl lub poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 16:00 pod numerem telefonu: +48 533 948 333. Na wiadomości otrzymane w soboty, niedziele i święta klient otrzyma odpowiedź w następny dzień roboczy w godzinach pracy infolinii.
Administratorem danych osobowych Klientów jest Anna Nabiałek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MARSALA Anna Nabiałek z siedzibą w Częstochowie, adres: ul. Legionów 100, 42-200 Częstochowa, wpisana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii, NIP: 9492116025, REGON: 362711605.

§ 1 Definicje

Klient – podmiot będący użytkownikiem strony internetowej Sklepu, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Kodeks Cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.).

Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto indywidualne – panel przypisany indywidualnie do Klienta po rejestracji danych w systemie Sklepu internetowego, oznaczony adresem e-mail i hasłem podanym przez Klienta w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności strony internetowej Sklepu.

Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca traktowany jak Konsument – osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywania przez nią działalności gospodarczej udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

Sklep internetowy lub Sklep – należy przez to rozumieć witrynę internetową dostępną pod adresem: www.marsala-butik.pl.

Sprzedawca – należy przez to rozumieć Annę Nabiałek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MARSALA Anna Nabiałek z siedzibą w Częstochowie, adres: ul. Legionów 100, 42-200 Częstochowa, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii, NIP: 9492116025, REGON: 362711605.

Towar – oznacza produkt przedstawiany każdorazowo przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego, w celu jego sprzedaży.

Dane kontaktowe – następujące dane, za pomocą których Klient ma możliwość skontaktowania się ze Sklepem internetowym: adres e-mail: kontakt@marsala-butik.pl lub poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 16:00 pod numerem telefonu: +48 533 948 333.

Umowa Sprzedaży lub Umowa – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Newsletter - należy przez to rozumieć biuletyn informacyjny dotyczący nowości oraz promocji w Sklepie internetowym, na subskrybowanie, którego Klient wyraził zgodę poprzez podanie swojego adresu e-mail w polu „Newsletter” na stronie internetowej Sklepu, wraz z wybraniem opcji „Zapisz się”.


§ 2 Postanowienia ogólne i zasady korzystania ze Sklepu

Dostęp do Regulaminu każdy Klient może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez odnośnik „Regulamin sklepu” umieszczony na stronie Sklepu internetowego.
Informacje o Towarach zamieszczone w Sklepie internetowym, takie jak zdjęcia, opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z warunkami Regulaminu.
Zdjęcia i opisy oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli Towarów.
Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w tym zawarcia Umowy Sprzedaży i świadczenia innych usług elektronicznych, to: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej i ważny adres e-mail; (3) standardowa przeglądarka internetowa.
Nie jest dopuszczalne:
a. korzystanie ze Sklepu internetowego w celu prowadzenia działalności, która naruszałaby interes właściciela Sklepu internetowego, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich,

b. dostarczanie do Sklepu treści bezprawnych,

c. korzystanie ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;

d. umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej, oraz
e. korzystanie z treści umieszczonych na stronie Sklepu do innego użytku niż użytek własny.


§ 3 Zasady składania Zamówienia i zawierania Umowy Sprzedaży

Sprzedawca umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internetowej oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.
W celu rejestracji Konta indywidualnego oraz w celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
Utworzenie Konta indywidualnego nie jest konieczne do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym.
Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich modeli, ilości i rozmiarów. Każdy z Towarów należy dodać do „Koszyka” za pomocą opcji „Dodaj do Koszyka”. Następnie Klient może kontynuować wybór Towarów. Po skompletowaniu całości zamówienia należy przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia. Realizując zamówienie Klient może zalogować się do Konta indywidualnego lub zrealizować zamówienie jako “gość” uzupełniając swoje dane osobowe oraz adres dostawy w odpowiednich polach. Klient w kolejnych krokach ma możliwość wyboru sposobu dostawy Towarów i metody płatności oraz jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i jego dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zamówieniem.
Następnie, Klient składa zamówienie wybierając opcję „Kupuję z obowiązkiem zapłaty i odbioru”.
Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.
Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, a w szczególności uniemożliwiają prawidłowe dostarczenie zamówionego Towaru. Przed odmową realizacji zamówienia Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia niezbędnych danych. 
Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Kupuję z obowiązkiem zapłaty i odbioru”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Do momentu dokonania płatności Klient może zaprzestać składania zamówienia poprzez niekontynuowanie kolejnych kroków. W takiej sytuacji zamówienie Klienta nie zostanie zrealizowane.
Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy do zawarcia umowy sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 
Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia. 
Zawarcie Umowy Sprzedaży Towarów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem następuje wraz z otrzymaniem przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia, o którym mowa w ust. 11. Informacja ta zawiera potwierdzenie warunków Umowy Sprzedaży zawartej na podstawie Regulaminu.

§ 4 Utworzenie Konta indywidualnego

W celu utworzenia Konta indywidualnego, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji swoich danych w bazie Sklepu. Rejestracja danych odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w zakładce „Konto” wraz z wybraniem opcji „Zarejestruj się”. Wypełnienie formularza wymaga podania następujących danych: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz ustalenia indywidualnego dla Klienta hasła. 
Warunkiem utworzenia Konta indywidualnego jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji Konta indywidualnego w Sklepie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Konta indywidualnego, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta indywidualnego i dokonywania zmian swoich danych podanych w momencie rejestracji.

§ 5 Dostawa

Towary dostarczane są na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
Towary dostarczane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej INPOST poprzez kuriera oraz paczkomaty, a także za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL oraz DPD poprzez kuriera. Akceptowana jest również wysyłka za pobraniem. 
Towary dostarczane są do określonych krajów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem przesyłek zagranicznych po wcześniejszym opłaceniu zamówienia.
Opłaty za dostawę Towarów są podawane w ramach formularza zamówienia. 
W dniu nadania Towaru do Klienta Sprzedawca wysyła na adres poczty elektronicznej Klienta informację o wysłaniu przesyłki.
W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi od 3 do 5 Dni Roboczych, chyba że w trakcie składania Zamówienia Sprzedawca poda krótszy termin. W przypadku Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. 
Termin dostawy Towaru do Klienta, o którym mowa w ust. 5 powyżej należy liczyć następująco
W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności odroczonej za pośrednictwem PayPo – od dnia powiadomienia Sprzedawcy przez kredytodawcę o zawarciu z Klientem umowy kredytowej, nie później jednak niż od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy środkami z udzielonego Klientowi kredytu.
W ramach każdej przesyłki Towaru znajduje się dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).

§ 6 Ceny i Płatności

Ceny na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT. 
Do ceny Towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.
Cena zakupu Towaru podana na stronie Sklepu jest ostateczna i ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów, wskazanego w § 3 ust. 11. Cena ta nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych na stronę internetową Sklepu zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.
Klient płaci cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy, wedle swego wyboru:
a. przelewem bankowym na podany poniżej rachunek bankowy Sprzedawcy, przed dostawą:

ING BANK ŚLĄSKI
Numer rachunku: 91105011421000009217122481

Płatności w walucie euro:

ING BANK ŚLĄSKI

Numer rachunku: PL41 1050 1142 1000 0091 2126 9436

Płatności zagraniczne:

IBAN: PL91105011421000009217122481

SWIFT CODE: ING BPL PW

b. płatnością BLIK, kartą płatniczą, przelewem elektronicznym poprzez zewnętrzny system płatniczy imoje obsługiwany przez spółkę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, adres: Sokolska 34, 40-086 Katowice, przed dostawą; 

c. przelewem elektronicznym za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej przez PayPal, obsługiwany przez spółkę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu przed dostawą;

d. przelewem elektronicznym za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayPo – obsługiwanym przez spółkę PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, płatność odroczona;

e. za pobraniem pracownikowi firmy kurierskiej w miejscu dostawy.

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w ust. 4a., brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia Umowy Sprzedaży, a następnie w dodatkowo wyznaczonym przez Sprzedawcę terminie, powoduje możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę. 
W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w ust. 4b. i 4c., niniejszego paragrafu, Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia po otrzymaniu z systemu imoje lub systemu PayPal potwierdzenia dokonania płatności. Brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia Umowy Sprzedaży, a następnie w dodatkowo wyznaczonym przez Sprzedawcę terminie, powoduje możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę.
W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w ust. 4d., niniejszego paragrafu, Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia po otrzymaniu z systemu PayPo potwierdzenia udzielonego Klientowi kredytu. Brak otrzymania potwierdzenia udzielonego Klientowi kredytu w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia Umowy Sprzedaży, a następnie w dodatkowo wyznaczonym przez Sprzedawcę terminie, powoduje możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę.
W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w ust. 4e., brak zapłaty przy odbiorze Towaru, powoduje możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z Kodeksem cywilnym i innymi ustawami, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły Umowy Sprzedaży Towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
§ 7 Ogólne warunki składania reklamacji

Reklamację można złożyć na piśmie poprzez odesłanie towaru wraz z opisem wady i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: MARSALA Anna Nabiałek, ul. Legionów 100, 42-200 Częstochowa. 
Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, dokładny opis towaru oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji, informację o tym, czy Klient posiada status Przedsiębiorcy traktowanego jak Konsument. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy w miarę możliwości dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu, kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.
Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Klienta.
Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji na wskazany adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie (listem poleconym) na wskazany przez Klienta adres. 
Na Stronie Sklepu w zakładce “Zwroty i reklamacje” znajduje się formularz reklamacji Towaru wraz z niezbędnymi instrukcjami dotyczącymi złożenia reklamacji, z którego Klient może skorzystać. W każdym przypadku Klient może skorzystać również z wzoru formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/formularze/. 

§ 8 Reklamacja na podstawie rękojmi

Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą reklamacji Towarów zakupionych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę traktowanego jak Konsument do dnia 31 grudnia 2022 roku.
Jeżeli zakupiony Towar ma wadę fizyczną lub prawną, Sprzedawca odpowiada względem Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą traktowanym jak Konsument na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego (rękojmia).
Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient będący Konsumentem może:
złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar wadliwy